Kalatalouden keskusliiton Ahvenposti kaupallisille kalastajille 2/2017 maaliskuu

Tämä on Kalatalouden Keskusliiton ja sen jäsenjärjestöjen sähköpostin avulla kaupallisille kalastajille levitettävä uutiskirje. Keskusliitto kokoaa kirjeeseen ajankohtaista tiedotettavaa valtakunnan tason asioista. Maakunnalliset järjestöt täydentävät viestiä osaltaan paikallisuutisilla. Palautetta ja toivomuksia uutiskirjeeseen liittyen vastaanotetaan osoitteessa kalastus@ahven.net

Kalastajille sattuu paljon tapaturmia

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen vakuuttamille kalastajille sattui kalastustöissä 844 ja kaiken kaikkiaan 1135 tapaturmaa viimeisen 20 vuoden aikana. Kuolemaan johtaneita tapaturmia oli 11. Ne olivat kaikki hukkumistapauksia. Luonnonvarakeskuksen julkaisemaan tutkimukseen voi tutustua suomeksi Kalastajan numerossa 1/2017. Alkuperäinen englanninkielinen tutkimus löytyy osoitteesta: http://jukuri.luke.fi/handle/10024/537269

Työeläkeuudistus ja kaupallinen kalastaja

Työeläkeuudistus tuli  voimaan vuoden 2017 alusta. Uudistuksella tavoitellaan työurien pidentymistä, eläkejärjestelmän vakaata rahoitusta ja eläkkeiden riittävän tason turvaamista tulevaisuudessa. Kaupalliset kalastajat vakuutetaan Melassa maatalousyrittäjän eläkelain mukaan MYEL-vakuutuksella. MYEL on osa työeläkejärjestelmää, joten eläkeuudistus koskee myös sitä ja muutokset vastaavat sisällöltään työntekijöitä ja yrittäjiä koskevien eläkelakien muutoksia. Kaupallisia kalastajia koskeviin muutoksiin voi tutustua tarkemmin Kalastajan numerossa 1/2017.

PRH on poistanut rekisteristä 35 000 yhdistystä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut yhdistysrekisteristä noin 35 000 toimimatonta yhdistystä. Joukossa on jonkun verran kalastajaseuroja. Lista poistetuista yhdistyksistä löytyy osoitteesta http://www.mynewsdesk.com/fi/patentti-ja-rekisterihallitus/documents/yhdistysrekisteristae-poistetut-yhdistykset-avregistrerade-foereningar-2017-excel-64882

Maaseutuvirasto ja Evira yhdistyy

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto Mavin yhdistämishankkeen. Hankkeessa siirretään uuteen virastoon myös se osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta, joka tuottaa palveluita lähinnä muille virastoille kuin Maanmittauslaitokselle. Siirrettävä osa tarkennetaan hankkeessa. Hanketta vetää agronomi (MMM) Kirsi Heinonen. Virastojen yhdistämishanke kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla maakuntauudistukseen. Yhdistämishankkeen toimikausi on 16.2.2017 – 31.12.2018. Eviran ja Mavin toiminta erillisinä virastoina päättyy 31.12.2018 ja muodostettava virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019.
Lue lisää:
http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maaseutuviraston-ja-eviran-yhdistamishanke-kaynnistyy

Maksuton hylkeenmetsästyskurssi Porvoossa ja Loviisassa

Metsästäjäliitto järjestää maksuttoman hylkeenmetsästyskurssin Porvoossa.
Aika 21.3. klo 18–21
Koulutuskieli: suomi
Paikka: Aleksanterinkatu 20, ravintola Iris
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 17.3.

Metsästäjäliitto järjestää maksuttoman hylkeenmetsästyskurssin Loviisassa.
Aika 28.3. klo 18–21
Koulutuskieli: ruotsi
Paikka: Keskus-Centralen, Eteläharju 2
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 24.3.

Kouluttajana molemmissa tilaisuuksissa toimii Niklas Ulenius.

Ilmoittautumiset:
Mauno Mynttinen
puh:  044- 9882108
s-posti:  mauno.mynttinen@metsastajaliitto.fi

Ajankohtaisia rakennetukiasioita

Pyydyksien ja mottoreiden tukikelpoisuutta koskevaa ohjeistusta on kaivattu kentälle. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut ohjeita yhteistyössä ELY-keskusten kanssa ja ohjeet ovat valmistumassa lähiaikoina. Hylkeiden elävänä pyytämiseen soveltuvien laitteiden hankkimista ei ministeriön tulkinnan mukaan voida tukea rakennetukivaroin. Hylkeenkestävien pyydysten hankinnan tukeminen on sallittua, mutta tuki ei saa rakennetukisäädösten mukaan vahingoittaa saalistajaa fyysisesti.

Silakan ja kilohailin MSC-merkintä

MSC-merkintään liittyvää sertifiointia toteuttava Acoura Marine on ollut Suomen vierailulla 7.-8.3. ja antanee alustavan raporttinsa parin kuukauden sisällä.  Sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida raporttia sen valmistuttua.  Acouran edustajat ovat pyytäneet lisäselvityksiä mm. lintujen tarttumisesta pyydyksiin sekä vaellussiian sivusaaliista. Sertifiointiprosessi kestää noin vuoden.

PAH-yhdisteet savustetussa kalassa

Maa- ja metsätalousministeriö on tiedottanut Euroopan komissiolle, että Suomi aikoo hakea PAH-raja-arvoille pysyvää poikkeusta tietyille perinteisesti savustetuille lihatuotteille (palvilihalle, saunapalville). Kirjeessä varauduttiin ottamaan kantaa myös savukalaan, jonka osalta tiedetään että ylityksiä on ollut varsinkin pienissä kaloissa (sisävesien muikku ja särki, Saaristomeren silakka, kilohaili), joissa savustettua pintaa on suhteessa enemmän kuin isoissa kaloissa. Ministeriö on lähestynyt kalatalousalan järjestöjä savukalaa koskevan PAH poikkeusluvan mahdollisuudesta ja tarpeesta.  Mikäli on olemassa tarve ja tutkimustuloksia, joilla pysyvän poikkeusluvan saantia voidaan argumentoida, niitä tulisi maaliskuun aikana toimittaa ministeriöön anna.lemstrom@mmm.fi tai sebastian.hielm@mmm.fi

Evira on julkaissut nettisivuillaan ohjeen PAH-yhdisteiden vähentämiskeinoista savustuksessa: https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/valvonta/tutkimukset-ja-projektit/arkisto/pah–yhdisteet-savustetuissa-kalastustuotteissa-ja-lihavalmisteissa/liite_6_ohjeita_pah-yhdisteiden_vahentamiseksi.pdf

Sisävesialusten rekisteröinti alkamassa toukokuussa

Sisävesillä kaupalliseen kalastukseen käytettävien alusten ja veneiden rekisteröinti on pakollista 12.12.2016 voimaan tulleen lain (Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta) 1048/2016 mukaisesti. Sisävesialukset rekisteröidään alusryhmiin: 1 troolarit ja 2 muut alukset. Rekisteröinnin hoitaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, vastuuhenkilönä on Ari Suominen. Rekisteröintikaavakkeita ja –ohjeita valmisteillaan parhaillaan ja rekisteröinti on tämänhetkisen tiedon mukaan alkamassa toukokuussa. Aikaa rekisteröintiin on joulukuun puoleen väliin asti.

Samanaikaisesti valmisteilla on ELY-keskuksia koskevan maksuasetuksen muutos, jonka myötä esimerkiksi kalastusalusten rekisteröinti on tulossa maksulliseksi (50 €). Ministeriön arvion mukaan maksullisuus ei kuitenkaan tulisi voimaan vielä sisävesialusten ensimmäisen rekisteröinnin yhteydessä.

Kalatalouden Keskusliiton tuotteita

Kalastussäädöksiä 2017 on odotettu uutuuspainos keskeisistä kalataloutta käsittelevistä säädöksistä. Uuden kalastuslain ja kalastusasetuksen lisäksi teokseen on koottu kalataloudessa tärkeitä säädöksiä kuten yhteisaluelaki, hallintolaki sekä otteita vesilaista, kielilaista ja rikoslaista. Teos on tarpeellinen käsikirja osakaskunta- ja kalastusaluetoiminnassa, kalastuksenvalvonnassa ja muille kalatalouden parissa toimiville. Kirja tulee myyntiin helmikuussa. Hinta 15 €.

Kalastusmatkailu – minustako kalastusmatkailuyrittäjä kirjaan on koottu perustietoja kalastusmatkailuyrittäjäksi aikoville, tietoja Suomen kalavesistä, kaloista ja kalastuksesta, lainsäännön koukeroita, esimerkkejä kalastusmatkailusta ulkomailta ja kotimaasta, kalastuksen tuotteistamisesta, markkinoinnista ja mainonnasta. Kirjan tarkoituksena on herättää ajatuksia ja antaa tietoa kalastusmatkailuyrityksen suunnittelun ja toteuttamisen pohjaksi. Kirjoittaja Markku Myllylä 2016. 210 s. Hinta 25 €.

Suomen Kalastuslehti on mahdollista tilata osakaskuntasi tai kalastusalueesi päätöksentekijöille. Lehdessä on paljon tärkeää tietoa uutta kalastuslakia ja -asetusta koskien. Kestotilaus 44 € ja määräaikaistilaus 45 €.

Tilaukset Ahvennetin tuotekaupasta http://www.ahven.net/nettikauppa

Spread the word. Share this post!