Itä-Suomen Kalaleaderin rahoittamat hankkeet 2022 – 2027:

 1. Uusia valmisruokia vähittäiskauppoihin muikusta ja muista järvikaloista, Kala-Lappi Oy

Hankkeessa kehitetään muikusta ja muista paikallisista vajaasti hyödynnetyistä järvikaloista erilaisia valmisruokia ja kalavalmisteita asiakastarpeiden mukaisesti. Kohderyhmät Kuluttajat, tukku- ja vähittäiskauppa. Hankkeen tavoitteet:

 • Kehittää ja viedä markkinoille uusia järvikalapohjaisia valmisruokia ja kalajalosteita,
 • Rakentaa toimiva ketju kalastajien veneiltä kuluttajille: perustetaan hankkeen päättymisen jälkeen toimintaan jäävä koko kalaketjun tuotekehitystiimi.
 • Muikun ja muiden vajaasti hyödynnettyjen järvikalojen jalostuskapasiteetin ja -arvon nostaminen
 • Kehittää ja toteuttaa skaalattava strategia ja liiketoimintamalli muikun ja muiden vajaasti hyödynnettyjen järvikalojen käytön lisäämiseksi
 • Edellisten kehittämishankkeiden tuloksia on hyödynnetty

Kustannusarvio 79.000,- € , tuki 60 % / 47.400,- €.

2. Muikun menekin edistäminen uusien suurkeittiöille sopivien valmisruokien avulla, Kerimäen Kalatalo Oy

Hankkeessa kerätään yhteen aiempien relevanttien hankkeiden anti, selvitetään loppuasiakkaiden tarpeita ja potentiaaliset tuotteet kehitetään siitä syntyvän analyysin perusteella. Sen avulla kehitetään ketterä ja myyntilähtöinen strategia sekä liiketoimintamalli kalastajien veneestä suurkeittiöille ja myös kuluttajille Kala-Lapin hankkeen kautta.  Hankkeessa kehitetään ja testataan ketju kalastajien veneiltä suurkeittiöiden kautta kuluttajille, kasvatetaan muikun jalostuskapasiteettia ja -arvoa, kehitetään ja toteutetaan skaalattava strategia ja liiketoimintamalli muikun käytön merkittäväksi lisäämiseksi, Hankkeessa hyödynnetään edellisten kehittämishankkeiden tuloksia, kuten esimerkiksi XAMK:in kehittämä muikku-kasvismassa ja muut suurkeittiöille sopivat kalaruuat.

Kustannusarvio 59.800,- € , tuki 60 % / 35.880,- €.

3. Saimaan viisaasti pyydetty muikku, Jyväskylän Yliopisto

Saimaan viisaasti pyydetty muikku -hanke edistää sisävesien kestävää kalastusta ja kalataloutta ja keskittyy muikun kalastuksen, kantojen tilan sekä kalastuksen ohjausjärjestelmän kehittämiseen Saimaalla ja sen eri altailla. Hankkeen tavoitteena on tehdä suur-Saimaan kattava selvitys siitä, millaisia muikkukannan ja kalastuksen seurantamenetelmiä on jo käytössä Saimaalla ja millaisia seurantamenetelmiä uusissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitetään käytettäväksi. Tämä toteutetaan ensisijaisesti vertaamalla eri kalatalousalueiden uusia käyttö- ja hoitosuunnitelmien kaupallisen muikun kalastuksen ohjausta ja seurantaa koskevia tavoitteita ja käytäntöjä keskenään. Koostamalla eri käyttö- ja hoitosuunnitelmissa hahmotellut seuranta- ja kalastuksenohjauskäytännöt yhteen voidaan tarkastella mitä eri käytäntöjä tai puutteita Saimaan eri alueiden kesken on ja kuinka yhdenmukaistaa näitä siten, että tulevaisuudessa kaikilla kalatalousalueilla olisi käytössä samat seurantamenetelmät ainakin muikun kannanhoidon ja kalastuksen osalta. Kehityshanke perustuu aiemmassa Saimaan muikun MSC-sertifioinnin esiselvityksissä nousseisiin kehittämiskohteisiin ja kysymyksiin. Toinen tavoite on etsiä kaikki mahdollinen tutkimustieto koskien sivusaalista Saimaalla (järvilohi, taimen, norppa) ja selvittää millainen vaikutus muikun kalastuksella mahdollisesti on näihin lajeihin. Kolmantena tavoitteena on selvittää tämänhetkinen muikun kalastuksen säätelyjärjestelmä ja sen toimintakyky: lupa-alueet, lupien myöntäjät, sekä säätelyn periaatteet, käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitetyt yhteislupa-alueet. Kattavan tilannekuvan saamiseksi pyritään kuulemaan myös asianomaisia: kalatalousalueiden toiminnanjohtajia, kaupallisten kalastajien edustajia, metsähallituksen edustajia sekä joidenkin keskeisten osakaskuntien edustajia.

Kustannusarvio 27.000,- € , tuki 80 % / 21.600,- €.

4. Etuveto – Itä-Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisverkosto, Kaakkois-Suomen Ammattikorkakoulu XAMK

ETUVETO – Itä-Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisverkosto – hankkeen tarkoituksena on koota itäsuomalaiset kalatalouden toimijat yhteiseen kehittämisverkostoon. Hanke toimii neljän maakunnan, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalan alueella. Kalatalouden tilanne on maakunnissa erilainen, esimerkiksi tilanne kaupallisten kalastajien vesille pääsyn tai osakaskuntien yhdistämisen suhteen vaihtelee huomattavasti. Jokaisella maakunnalla on tavoitteita kalatalouden ja kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi. Kalataloudessa olevan liiketoimintapotentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja lisäresursseja Itä-Suomen Kalaleaderin toiminnan rinnalle. ETUVETO kehittämisverkosto kokoaa toimijat eri alueilta yhteen ja ratkoo ongelmia tiedonsiirron ja yhteistyön avulla. Hankkeen tuloksena verkoston toiminta on käynnistynyt, toimijoiden välinen yhteistyö on syventynyt ja verkostolla on toimintasuunnitelma. Hanke tuo näkyvyyttä Itä-Suomen elinkeinokalataloudelle.

Kustannusarvio 42.645,- € , tuki 80 % / 34.116,- €.

5. Itäisen Suomen kuorekantojen hyödynnettävyys ja vientipotentiaali, International Seafood Consulting Group Oy (ISCG): 

Kuoreen merkitys kalastukselle on Suomen sisävesillä ollut melko vähäinen viime vuosikymmenten aikana. Kuoretta on pyydetty pääasiassa vain rehukalaksi ja useimmiten troolin tai nuotan sivusaaliina. Viime aikoina kuoreelle on herännyt orastavaa kiinnostusta Suomen ulkopuolelta. Tässä selvityksessä kartoitetaan itäisen Suomen (Vuoksen vesistö sekä Rautalammin reitin isot järvet Pohjois- ja Etelä-Savossa) kuorevarannot sekä arvioidaan näiden kantojen tuotanto, kalastuskestävyys ja parhaat hyödyntämisstrategiat sekä tunnistetaan käytännön haasteet ja tarvittavat toimenpiteet kuoreen viennin käynnistämiseksi. Kalan vienti voi tuoda merkittäviä etuja alueen kalataloudelle ja voi parantaa kalastuksen kannattavuutta. Viennin myötä pyyntikaluston ja muun kaluston käyttöaste kasvaa ja kalastukseen sidotun pääoman tuotto paranee. Jos viennin avulla voidaan lisäksi vähentää kalantuotannon sesonkiluontoisuutta, myös kalan käsittely- ja jalostusinvestointien käyttöaste ja investointeihin sidotun pääoman tuotto kasvavat. Hankkeen toteuttajana toimii ”International Seafood Consulting Group” (ISCG) yhteistyössä itäisen Suomen kaupallisten kalastajien, Itä-Suomen Kalaleaderin ja muiden sellaisten tahojen kanssa, joilla on oleellista tietämystä kuoreesta ja sen kalastuksesta kyseisellä alueella.

Kustannusarvio 20.550,- € , tuki 80 % / 16.440,- €.

6. Lajittelusäleikön käyttöönotto ja kaupallistaminen, Future Missions Oy

Hanke on jatkoa aiemmin tehdylle lajittelusäleikön kehittämis- ja tutkimustyölle. Tämän vaiheen tarkoituksena on saada säleikkö-välikappale soveltuvien pyydysvalmistajien valmistukseen niin, että ammattikalastajat voivat hankkia omaan pyydykseensä liitettävän välikappaleen ja hakea sille määritellyn avustuksen. Hankkeessa tuotteistetaan ja dokumentoida käsityönä aiemmin rakennettu lajitteluvälikappaleen protoversio kaupalliseen valmistukseen soveltuvaksi rakenteeksi siten, että standardoitu välikappale on suoraan tilattavissa pyydysrakentajalta. Sitoutetaan omatoimiseen tutkimuskalastukseen motivoituneita troolivenekuntia (3–5 kpl), jotka hankkivat tuotteistetun lajitteluvälikappaleen itselleen ja videokuvattujen koekalastusten kautta varmentaa lajitteluvälikappaleen toiminta jokaisen omatoimiseen koekalastukseen sitoutuneen kalastajan pyydyksessä siten, että kalastajat voivat jatkossa käyttää välikappaleita omassa kaupallisessa kalastuksessaan.

Kustannusarvio 48.950,- € , tuki 80 % / 39.160,- €.

7. Muikkua pöytään, Pietarin Kala Oy

Hankkeessa kehitetään ensisijaisesti muikusta, kypsä tarjoiluvalmis ateriakastike-tyyppinen tuoteperhe. Tuotteiden valmistuksessa sovelletaan vakuumipakkausten keittokypsennystä. Menetelmä on laajasti käytössä elintarviketeollisuudessa, mutta kalapuolella sitä ei ainakaan kotimaassa ole juurikaan käytetty. Keittokypsennyksessä hyödynnetään pitkää pastörointi aikaa, millä tuotteille saadaan pitkä säilyvyysaika. Uudet tuotteet suunnataan ensisijaisesti laitos- ja ravintolakeittiöiden käyttöön. Mikäli tuotekehityksessä onnistutaan ja tuotteet saavat hyvän vastaanoton, voidaan tuotteita edelleen kehittää myös kuluttaja myyntiin vähittäiskauppoihin.    

Kustannusarvio 18.600,- € , tuki 60 % / 11.160,- €.

8. Järvikuoreen kohdennetun troolipyynnin kehittäminen, International Seafood Consulting Group Oy (ISCG)                                   

Sisävesien pienikokoinen kuore on lähes hyödyntämätön resurssi. Kuoretta saadaan lähinnä vain muikun trooli- ja nuottakalastuksen sivusaaliina. Sen merkitys sisävesien kaupalliselle kalastukselle on vähäinen. Käynnissä olevaan ”Itäisen Suomen järvikuoreen hyödynnettävyys ja vientipotentiaali” -selvityksen mukaan järvikuoreeseen kohdistuvaa kiinnostusta esim. Japanissa on tarkoitus hyödyntää. Alustavan arvion mukaan kuoreen kohdennettu pyynti voisi olla täysin mahdollista alueen eräissä järvissä. Se vaatii pyyntiteknologian kehittämistä ja pyyntistrategian muutosta. Tässä hankkeessa on tarkoitus selvittää ja testata niitä pyyntiin ja pyyntiteknologiaan liittyviä keinoja, joilla nuotta- ja troolipyyntiä voidaan kohdentaa kuoreeseen. Hankkeen avulla saadaan tarkempi käsitys kuoreen kohdennetun pyynnin kehittämisnäkymistä alueella.

Kustannusarvio 20.313,- €, tuki 80%/16.250,- €.

9. Ammattikalastuksen elinvoiman lisääminen ja kalan alkukäsittelyn osaamistason nostaminen sekäkalasataman käyttöönoton viimeistely ja toiminnan laajentaminen, Hirvensalmen Kala Oy

Hirvensalmen kalasatama voi toimia huomattavasti suuremmalla kalamäärällä ja on suunniteltu suuremman vuosivolyymin käsittelyyn sekä palvelemaan nykyistä suurempaa joukkoa. Tämä vaatii enemmän kalaa ja uusia kalastajia. Läheisten järvialtaiden osakaskunnat ovat halukkaita myöntämään lisää pyydyslupia kaupalliseen kalastukseen. Toiminnan ylösajo vaatii suunnitelmallisuutta, hallittavaa kasvua sekä toimivaa markkinaa. Useille kaloille markkinaa on nykyistä laajemminkin, esim. särki, hauki, kuha, ahven ja siika. Lahnan ja muikun osalta talvikautta lukuun ottamatta volyymin kasvattaminen vaatii vielä kalan kaupaksi saamisen helpottamista. Lopullisena tavoitteena on alueen kaupallisen kalastuksen määrällistä ja laadullista nykytilaa kohentamalla elinvoimaisten kalakantojen laajempi hyödyntäminen ja käsittely Hirvensalmen kalasatamassa ja siten kaupallisesti hyödynnettävien lajien saalismäärien nostaminen sekä vakaampi toiminta.

Kustannusarvio 54.660,- €, tuki 80%/43.728,- €.

Itä-Suomen kalatalousryhmän rahoittamat hankkeet 2014 – 2022:

33. Automaattisen kalanlajitteluyksikön hankkiminen

Hankkeessa varustetaan Kissakosken kalasatama automaattisella kalalajitteluyksiköllä ja konenäöllä sekä hankitaan tarvittavat kuljettimet ja syöttökaukalot.

Automaattinen kalanlajittelu mahdollistaa sekasaaliin lajittelun elintarvikekäyttöön soveltuviksi eriksi. Lisää kalasataman tuottavuutta ja lisää kalan vastaanoton kapasiteettia. Lisääntyvä kalankäsittely mahdollistaa yhden henkilön työpanoksen lisäyksen. Automaattista kalanlajittelua on selvitetty Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n hankkeissa: Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää kannattavuutta kaupalliseen kalastukseen (2021) sekä Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen (2022) Hankkeiden puitteissa on Kissakoskella kokeiltu rumpulajittelijaa, jonka lajittelutarkkuus ei osoittautunut riittäväksi. Hankkeissa arvioitiin myös konenäköön perustuvaa lajittelua, joka todettiin hyväksi, mutta hinta-arvio laitteistosta oli 100 – 150 tuhatta euroa ja laitteiston kehittämiskustannukset noin 600 tuhatta euroa. Markkinoilta löytyi yksi toimittaja, joka tarjoaa konenäköön perustuvia lajittelujärjestelmiä, jotka sopivat myös kalanlajitteluun. Mopasol Oy:n tarjous on 20 420 euroa. Lisäksi kuljettimiin, kaukaloihin ja asennuksiin varaudutaan 6580 eurolla.

Kustannusarvio 27.000,- € , tuki 80 % / 21.600,- €.

 1. Rysän päällä, Itä-Suomen kalatalousryhmän aktivointihanke, Rajupusu Leader ry

Rysän päällä -aktivointihankkeen tarkoituksena varmistaa Itä-Suomen kalatalousohjelman nimeltä Kiehtovat kalavedet operatiivinen toteuttaminen ohjelmakaudella 2014 – 2020. Aktivointihankkeessa on tarkoitus tiedottaa, aktivoida, neuvoa ja opastaa hanke- ja yritystukea hakevia tahoja kalatalousohjelman toiminta- ja päätöksentekoprosessissa. Strategian toteutumista tukevia hankkeita ohjataan rahoitettavaksi myös muista rahastoista.   

Kustannusarvio 250.000,- € , tuki 100 % / 250.000,- €.

 1. Pielisen alueen virtavedet järvilohen ja –taimenen näkökulmasta – toimenpideselvitys,

Future Missions Oy:

Hankkeen toimenpideselvityksessä kartoitetaan Pieliseen laskevat taimenelle oletettavasti soveltuvat pienet virtavedet sekä esitellään valituissa kohteissa vaadittavat toimenpiteet. Tarkastelussa käydään läpi myös Lieksanjoen nykytilanne järvilohen ja -taimenen näkökulmasta ja laaditaan esitys vaadittavista toimenpiteistä.

Työn tuloksena syntyy havainnollinen koonti Pieliseen laskevista potentiaalisista taimenjoista ja -puroista sekä tiivis selvitys Lieksanjoen tilanteesta järvilohen ja -taimenen näkökulmasta ja konkreettinen listaus niissä vaadittavista toimenpiteistä. 

Kustannusarvio 8 000,- € , tuki 62,5 % / 5 000,- €.

 1. Kalakantojen ja kalastuksen seuranta- ja ohjaushanke, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry:

+Uudessa kalastuslaissa kalastusalueet muuttuvat kalatalousalueiksi ja kalastuksen ohjausta on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti joka määrittää myös kaupallisen kalastuksen alueiden suunnitelmat. Avainasemassa tässä ovat kalatalousalueen päättäjät eli kalatalousalueen hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt (isännöitsijät). Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekeminen / hyväksyminen edellyttää paikallisten toimijoiden päätöksentekijöiltä riittävää kalastuksen ohjauksen osaamista.

Hanke järjestää vuonna 2016 kaksi kaksipäivästä koulutustilaisuutta (luennot ja harjoitus) tulevien kalatalousalueiden päättäjille ja toimihenkilöille. Koulutuksessa käsitellään kalavarojen ja kalastuksen tilan seurantaa, seurantatietojen tulkintaa ja kalastuksen ohjausta. Koulutus käsittelee pääsääntöisesti ammattimaista muikkukalastusta koska se on Saimaan alueen tärkein talouskalalaji. Koulutuksen tuottaa Jyväskylän yliopisto.

Kustannusarvio 9 000,- € tuki 80 % / 7 200,- €.

 1. Puruveden ammattimaisen kalastuksen dokumenttielokuva –hanke, Osuuskunta Lumimuutos

Puruveden ammattimaisen kalastuksen dokumenttielokuva –hanke tuottaa vuoden 2016 aikana 35-45 minuutin pituisen dokumenttielokuvan (kielet FI/ENG) Kesälahden ammattikalastajista. Elokuvassa esitellään sekä kesäajan rysäpyynti, että talvinuottaus. Lisäksi elokuvassa on mukana 1930- ja 1960 –luvun talvinuottaukseen liittyvää, ainutlaatuista materiaalia. Hankkeen lopussa elokuva on vapaasti katsottavissa tietoverkosta. Lisäksi elokuvaa tarjotaan kotimaisille tv –kanaville, kuten YLE:lle sekä kansainväliseen levitykseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi koulujen oppimateriaalina. Toissijaisesti elokuvahanke tukee myös Puruveden muikulle ja perinteiselle pyynnille annettua EU:n nimisuojatoimintaa.

Kustannusarvio 17 500,-, tuki74,5 % / 13.000,-  

 1. Järvikala –hanke, säyneen, särjen ja lahnan kalastus ja jatkojalostus Pohjois-Savossa, Kehitysyhtiö Savogrow Oy:

Hankkeen tavoite on saada aikaan toimiva verkosto, jonka kautta saadaan järvikalaa (säyne, särki ja lahna) jatkojalostukseen ja sitä kautta esimerkiksi julkisen ruokahuollon käyttöön kustannustehokkaasti. Toissijainen tavoite on saada valmiit tuotteet markkinoille hankkeen aikana.

Hankkeessa testataan ja kehitetään säyneen, särjen ja lahnan kalastusta, massausta sekä raakapakastettavien tuotteiden pakastusta Vesannon irtopakastuslaitoksessa. Raakapakastusprosessin hygieniariskit selvitetään ja luodaan tuotantoon turvallinen toimintatapa. Massatusta raaka-aineesta kehitetään sopivat tuotteet esimerkiksi julkisen ruokahuollon tarpeisiin. Raakapakastetuille tuotteille kartoitetaan hankkeen aikana erikseen sopiva käyttäjäsegmentti ja pilottiasiakkaat.

Kustannusarvio 58 950,-, tuki 70 % / 41 265,-

 1. Asiantuntijaverkoston kokoaminen troolisäleikön kehittämiseen, Future Missions Oy:

Toimenpide pohjautuu Future Missions Oy:n vuosina 2012-2014 toteuttamaan ”troolisäleikköhankkeeseen”. Hankkeessa kehitettiin muikkutrooliin asennettava välikappale, jonka tarkoituksena on vapauttaa uhanalaiset lohikalat hyväkuntoisena ennen pyydyksen nostamista vedestä.

Tässä hankkeessa tunnistetaan ja kootaan asiantuntijoista, tutkijoista, pyydysrakentajista ja ammattikalastajista koostuva verkosto, jonka avulla troolisäleikön jatkokehittäminen ja koekalastukset voidaan suunnitelmallisesti saattaa valmiiksi. Lisäksi hankkeessa määritellään troolisäleikön käyttöönottoon vaadittavat jatkokehitys- ja tutkimustoimenpiteet, ja tunnistetaan verkostoon kuuluvien toimijoiden keskuudesta niille parhaiten soveltuvat toteuttajatahot.

Kustannusarvio 15.000,- €, tuki 100 % / 15.000,- €..

 1. Suomi 100 vuotta – Järvikalaa hanke, Kehitysyhtiö Savogrow Oy:

Suomi 100 vuotta Järvikalaa -juhlapäivässä järjestetään Suomi 100 vuotta juhlan kunniaksi Suomalaisen järvikalan ympärille juhlapäivän, jossa kutsuvieraana ovat muun muassa Itä-Suomen alueen ensimmäisen ryhmän kaupalliset kalastajat + avec sekä muita alueellisia vaikuttajia. Kunniavieraaksi pyrimme saamaan arvovaltaisen henkilön ministeriöstä kuten esimerkiksi kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion.

Tapahtumassa tutustutaan ja osallistutaan alueella järvikalan kalastukseen ja käsittelyyn yhdessä kunniavieraan kanssa, sekä pidetään teeman ympärillä monipuolinen avoin yleisötilaisuus Tervon Lohimaassa. Kunniavieraan kanssa tehdyt toimenpiteet taltioidaan ja näitä päivän kohokohtia voidaan esittää juhlaillallisella, sekä suoratoistona yleisötapahtumassa. Juhlaillallinen pidetään Juhlarannassa Pielaveden Säviällä, jossa on tarjolla ”vähemmän arvostetusta” järvikalasta valmistettu pääruoka kutsuvieraille.

Kustannusarvio 10.000,- €, tuki 50 % / 5.000,- €.

 1. Järvikalan saatavuuden ja jatkojalostuksen selvitys Tuusniemellä, Tuusniemen teollisuus Oy:

 Hankkeen tavoitteena on selvittää järvikalan saatavuutta ja jatkojalostusta sekä jakelu- ja myyntiverkostoa ja kehittämistarpeet Tuusniemen alueella. Hankkeessa kartoitetaan Juojärvestä ja lähivesistöistä saatavia kalamääriä ja –lajeja sekä suhtautumista ammattikalastukseen. Järjestetään yhdessä Tuusniemen kunnan kanssa kunnan koolle kutsumia tilaisuuksia kalastusoikeuksien haltijoille ja alan yrittäjille.

Kustannusarvio 13.000,- €, tuki 70 % / 9.100,- €.

 1. Särkikalojen keräilyn ja kuljetusten logistiset ratkaisut -hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk):

Hanke on osa Sitran pääosin rahoittaman ”Nostetta särkikaloista – Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo –konsepti” kokonaisuutta. Nostetta särkikaloista –hankkeen tavoitteena on hakea ratkaisuja tunnistettuihin, keskeisiin ongelmakohtiin: särkikalojen tasaiseen saatavuuteen, logistiikkaan ja käsittelyprosessin automatisointiin. Näiden ongelmien ratkaiseminen parantaa selvästi särkikalojen, ja myös muiden vajaasti hyödynnettyjen kalalajien, käyttömahdollisuuksia elintarvikkeena. Nostetta särkikaloista -hankkeen tuloksena syntyy edellytykset toimivalle, digitaalisuutta hyödyntävälle logistiselle järjestelmälle ja lisää kannattavia vaihtoehtoja särkikalojen prosessointiin. Hanke vahvistaa nykyisten kalaketjun toimijoiden verkostoitumista, yhteistyötä ja kykyä investointeihin. Hanke määrittää myös kannattavuusrajat särkikalojen käsittelyyn keskittyvän kalatalon toiminnalle.

”Nostetta Särkikaloista” -hankkeen kustannusarvio on 330 500,- €

Kustannusarvio 34.500,- € ja, tuki 100% / 34.500,- €.

 1. Fish & Eat, kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk):

 Fish & Eat – Kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen” –hankkeessa selvitetään Itä-Suomen kalastusmatkailun ruokatarjoilujen nykytilanne, kehitetään tarjoiluun sopivia tuotteita ja koulutetaan kalastusmatkailuyrittäjiä sekä järvikalaa tarjoilussa käyttäviä ruokapalveluyrittäjiä järvikalan valmistuksessa ja tarjoilussa. Hankkeen kohderyhmänä on laatulupauksen tehneet kalastusmatkailuyrittäjät, muut kalastusmatkailusta kiinnostuneet yrittäjät sekä järviseudun matkailuyritykset.

Kustannusarvio 51 517,- €, tuki 70 % / 36 062,- €.

  1. Valtimon vesistön kalatalousselvitys, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Pikes Oy

Vuonna 2015 on tehty toimenpideselvitys ”Pielisen alueen virtavedet järvitaimenen ja järvilohen näkökulmasta. Valtimon vesistön alue kattaa Maaselästä Pieliseen virtaavan vesistön. Vesistöön kuuluva jokireitti on padottu Kuokkastenkosken voimalaitoksen kohdalla, lähellä Pielistä. Toimenpidesuunnitelman mukaisesti Valtimon jokireitille tarvitaan ajantasaistettu selvitys taimenkantojen elin- ja lisääntymismahdollisuuksista, selvitys toimenpiteistä näiden mahdollisuuksien parantamiseksi ja suunnitelma Kuokkastenkosken voimalaitoksen ohitusmahdollisuuksista.

Valtimon vesistön järvitaimenkannan elvyttäminen palvelee ensisijaisesti alueen matkailua ja samalla mahdollistaa nuorten kalastuskiinnostuksen viriämisen uudelleen. Valtimon jokireitin vaikutusalueella toimii sekä majoitusmatkailuyrityksiä (Laitalan Lomat, Puukarin Pysäkki) että myös Pieliseltä käsin operoivia ohjelmapalveluyrityksiä.

Kustannusarvio 20.000,- €, tuki 80 % / 16.000,- €.

 1. Kalatalous tutuksi nuorisolle kesätyö -hanke, Mansikka ry:

Hankkeen tavoitteena on saada nuoria tutustumaan kalastukseen, kalan käsittelyyn ja kalastusyrittäjyyteen käytännön tasolla. Toisena tavoitteena on saada em. oikeaa tietoa levitettyä nuorison keskuuteen sosiaalisen median ja sitä tukevan viestinnän avulla.

Itä-Suomen ”yleishyödyllisten kalatalojen” Vesanto ja Kerimäki yhteyteen palkataan 2 – 3 nuorta kesätyöntekijää monipuolisiin kalatalouden työtehtäviin 1 – 2 kuukauden ajaksi kesällä 2018 ja 2019, esim. 2 henkilöä/kalatalo. Työpäivistä tiedotetaan somen kautta (työntekijöillä velvollisuus viestittää eri sosiaalisen median kanavissa), sekä viestitetään yhdessä mm alueaktivaatoreiden ja maaseututiedottajien kanssa, sekä tehdään juttuja paikallislehtiin.

                       Kustannusarvio 21.000,- €, tuki 80 % / 16.800,- €.

 1. Kissakosken kalasataman esiselvitys, Hirvensalmen kunta

Esiselvityshankkeessa selvitetään kalasataman toiminnallinen malli, suunnitelmat tarvittavista investoinneista, remonteista, kalustosta, syntyvistä kustannuksista ja tarvittavasta yhteistyöstä eri kumppaneiden kanssa.

Kustannusarvio 5.000,- €, tuki 80 % / 4.000,- €.

 1. Muikun geneettinen vaihtelu Vuoksen vesistössä, Jyväskylän Yliopisto:

 Itä-Suomen järvialueen kaupallisesti kalastettavalle muikulle on tavoitteena hankkia MSC-sertifikaatti. Sertifioinnin esiselvityksissä erääksi keskeiseksi kysymykseksi on noussut Saimaan kaltaisen sokkeloisen reittiveden eri altaiden muikkukantojen samankaltaisuus ja hyödynnettävän ohjausyksikön maantieteellinen rajaus.

Hankkeen tavoitteena on selvittää suunnitelulla järvi-Suomen alueella, millaista on eri altaiden muikkukantojen välinen geneettinen vaihtelu. Selvityksellä pyritään selkiyttämään sitä, kuinka laajalla maantieteellisellä alueella voidaan muikkua hyödyntää yhtenäisenä resurssina. Laaja yhtenäinen hyödyntämisalue mahdollistaa lomitetun erillisaltaiden kantojen käytön, jonka avulla voidaan tasata yksittäisten kaupallisten kalastajien saaliin vaihtelua ja yksittäisille altaille kohdistuvaa kalastuspainetta. Laajan yhtenäisresurssin sertifiointikustannukset ovat myös alhaisemmat kuin usean yksittäisen osakannan.

Kustannusarvio 12.000,- €, tuki 100 % / 12.000,- €

 1. Säätötroolin kehittäminen, Savogrow Oy:                  

Hankkeessa kehitetään, testataan ja dokumentoidaan syvyyssäädettävä yksinvedettävä troolausjärjestelmä. Kehitettävä laitteisto mahdollistaisi täsmällisemmän pyynnin ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tehokkaamman pyynnin. Syvyyssäädettävällä pyydyksellä päästään kalastamaan mm. rantamonttuja ja siirtymään syvänteestä toiseen nostamalla pyydys matalikkojen yli. Tällä tavalla päästään kalastamaan sellaisia alueita, missä troolikalastus ei ole ollut aiemmin mahdollista. Hankkeessa pyritään myös kehittämään troolikalastukseen valikoivuutta.

Kustannusarvio 25.650,- €, tuki 80 % / 20.520- €.

 1. Itä-Suomen Mestari – Kisälli, Piällysmies ry,                  

Hankkeen tuella Itä-Suomen kalatalousyrityksille avautuu ”Mestari-Kisälli” -toiminta. Alueelta tullaan valitsemaan kuusi mestari-kisälli paria vuoden kestävään hankkeeseen. Vuoden aikana kisälli on yhteensä kuusi kuukautta mukana mestari -kalastajan käytännön työssä. Käytännön työn jaksot jaetaan siten, että kisälli pääsee osallistumaan kaikkiin vuoden kierron mukaisiin pyyntitapoihin. Työsuhteesta riippuen joko mestarille tai kisällille maksetaan korvaus työajasta.

Kustannusarvio 53.500,- €, tuki 91,8 % / 49.100- €.

 1. Opintomatkat ja kansainvälistyminen, Joensuun seudun Leader ry:

Kartoitetaan ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun mielenkiintoiset opintomatkakohteet (messut, tapahtumat ja yritysvierailut) vuodelle 2018 – 2021 koti ja ulkomailla. Esimerkiksi ammattikalastusmessut Tanskassa, kalatalousmatka Hollantiin, yhteensä 4 matkaa

Kustannusarvio 63.500 €, tuki 76,38 % / 48 500,- €

 1. Toimintaedellytysten luominen Hirvensalmen Kala Oy:n toiminnan käynnistämiselle ja yhteistyön tehostaminen, Hirvensalmen kunta

 Hankkeen tavoitteena on Hirvensalmen Kala Oy:n (Kissakosken kalasatama/alkukäsittelylaitos) operatiivisen toiminnan sujuva käynnistyminen. Hankkeen puitteissa varmistetaan kalan oston ja myynnin logististen ketjujen tehokkuus sekä sujuva yhteistoiminta kalastajien ja kalasatamayhtiön operatiivisen toiminnan välillä. Hankkeessa saatetaan myös sopimus-, viranomais-, ja lupa-asiat säädösten mukaiseen kuntoon. Hirvensalmen kunnalla ei itsellään ole riittävää asiantuntemusta kalastaman kehittämiseen ja operointiin liittyvissä kysymyksissä. Hanke toteutetaan ostopalveluna.

Kustannusarvio 21.000,- €, tuki 80 % / 16.800-

 1. Laadukas kalastusmatkailu Itä-Suomessa, neljän maakunnan verkostoituneen kalastusmatkailun kehittämishanke, Savogrow Oy:

 Lopputuotteena tässä hankkeessa on korkealaatuinen ja houkutteleva tuote, joka palvelee laajaa asiakaspohjaa, ja on ostettavissa nopealla aikataululla laajan yritysverkostotyökalun avulla. Tavoitteena on, että alueemme voi yhteistyössä vastata asiakasryhmien tarpeeseen seitsemässä palvelukeskittymässä, ja tuotteen osto voi tapahtua mahdollisimman vaivattomasti, esimerkiksi yhden välittäjän avulla per palvelukeskittymä. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. tuotteiden yhteismarkkinointi ja kalastustuotteiden sisältöjen ja laadun parantaminen sekä palvelujen kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita on helpompi myydä isompien myyjien ja matkanjärjestäjien toimesta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä maakuntien visit-hankkeiden kanssa ja sovitaan yhteistyöstä majoitus- ym. palveluita tarjoavien yritysten kanssa.  Tarkoilla tuotekuvauksilla ja loppuun hiotuilla laadukkailla tuotteilla osoitetaan yrittäjien vahva osaaminen ulospäin. Markkinoinnissa hyödynnetään sosiaalisen median voimaa yhteistyössä houkuttelevuuden parantamiseksi sekä benchmarkataan jo toimiva ja isompi kalastusmatkailuyritys.

Kustannusarvio 100.000,- €, tuki 80 % / 80.000- €..

 1. Sovellus kalanpyydyksien suunnitteluun ja dokumentointiin, Rantasalmen kunta:

Kalanpyydysten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyy paljon perinne- ja käytännön tietoutta. Erikokoisten pyydysten, kuten esim. rysien rakentaminen vaatii tekijältä kokemusta ja pitkäjänteisyyttä mm. mitoitusten laskennassa ja leikkaamisessa. Pyydysten mallit jäävät usein dokumentoimatta ja näin mallin hyödyntäminen jatkossa on lähes mahdotonta. Käsin piirtäminen ja dokumentointi on työlästä ja jää usein tekemättä.

Ideana on rakentaa yksinkertainen, verkkoselaimella mobiililaitteissa tai tietokoneella toimiva sovellus, joka helpottaa pyydyksen mitoituksen laskennassa ja kuvien dokumentoinnissa. Sovelluksen avulla pyydysmallien toteutus helpottuu ja malleja voidaan helposti jakaa yleiseen käyttöön. Tämä voi innostaa uusia harrastajia ja ammattilaisia rakentamaan pyydyksiä aikaisempaa enemmän ja monipuolisemmin. Projektin lopputulemana saadaan verkossa toimiva sovellus, jonka avulla päästään suunnittelemaan rajatun mallin pyydyksiä ja jakamaan suunnitelmia. Tämän perusteella päästään käytännössä arvioimaan sovelluksen todellinen hyöty ja jatkokehitysmahdollisuudet.

Kustannusarvio 12.000,- €, tuki 80 % / 9.600- €,

 1. Uhanalaiset lohikalat erotteleva troolisäleikkö 2, Future Missions Oy:

Hankkeen päätavoitteena on jatkokehittää Suomen sisävesillä tapahtuvaan muikun troolikalastukseen soveltuva troolin välikappale, joka mahdollistaa uhanalaisten lohikalojen vapautumisen pyydyksestä itsenäisesti vedon aikana. Välikappale mahdollistaa myös kuhan, lahnan ja muiden suurempikokoisten saaliskalojen lajittelun muikkusaaliista kalastustapahtuman yhteydessä. Välikappaleen toimivuus todennetaan koekalastusten avulla

Hankkeen osatavoitteena on ratkaista välikappaleen sovitettavuus erilaisiin trooleihin, määrittää välikappaleen keskeiset toiminnalliset vaatimukset ja fyysiset mitoitukset sekä mahdollistaa välikappaleen kaupallinen saatavuus.

Hanke jaetaan kahteen toisiinsa kiinteästi liittyvää osaan toimenpiteiden ja rahoituksen osalta. Kalastuksen ja tutkimuksen innovaatio-ohjelmasta haetaan rahoitusta 150 000

Kustannusarvio 87 162 €, tuki 80 % / 69.730- €

 1. Paikallislähtöisen kehittämisen merkitys Itä-Suomen kalataloudessa, Rajupusu Leader ry

 Hankkeen tavoitteena on selvittää Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminnan vaikuttavuutta ja kartoittaa ennakkoluulottomasti toimia, joilla kalatalousryhmä toimisi vielä tehokkaammin sekä huomioisi asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet entistä paremmin. Tavoitteena on myös selvittää ja luoda konsepti, jolla kalatalousryhmän yhteistyöstä ja viestinnästä erityisesti muiden paikallisen kehittämisen toimijoiden kanssa saadaan yksinkertaisen tehokas, toimiva ja tulokset saadaan näkyväksi.

Ryhmän toimintaan haetaan hyviä käytäntöjä kansainvälisistä verkostoista muun muassa opintomatkoja tekemällä ja olemassa olevia yhteyksiä hyödyntämällä.

Kustannusarvio 39.350,- €, tuki 100 % / 39.350,- €.

 1. Maistuvaa muikusta, uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:

 Muikku on Itä-Suomen merkittävin saaliskala, kalastetaanhan suurin osa koko Suomen muikkusaaliista alueelta. Pääosa muikkusaaliista myydään tuoreena kalatukuille ja –jalostajille sekä kaupoille ja ammattikeittiöille. Yksityiset ja julkiset ammattikeittiöt ovat merkittävä kalan käyttäjä, tarjoavathan ne asiakkailleen ¼ kaikesta Suomessa syödystä kalasta. Pakastetun, ammattikeittiöiden käyttöön sopivan, muikun tuotevalikoima on kapea. Muikun kalastaminen ja jalostaminen on sesonkiluonteista. Tuoreen kalan pakastaminen ja käsittely myöhemmin jatkaa jalostuksensesonkia ja tasaa työvoiman tarvetta. Lisääntynyt tuotetarjonta mahdollistaa myös kysynnän lisääntymisen. Kotimaisella kalalla on kysyntää, joten on perusteltu tuotteistaa pakastettu muikku eritavoin ammattikeittiö- ja horeca-sektorin käyttöön.

Hanke lisää pakastemuikun käyttömahdollisuuksia erityisesti ammattikeittiösektorilla. Hankkeen keskeisenä toimintaperiaatteena on asiakkaiden (ammattikeittiösektorin) tarpeiden huomiointi, jotta pakastemuikku tuotteet ovat helposti hyväksyttävissä ja käyttävissä sellaisenaan ja muunneltuna ruokatuotannossa.

Hankkeen tarve on noussut Kerimäen kalatalon alkutuotantolaitoksen kautta saaliinsa markkinoille toimittavilta alueen kaupallisilta kalastajilta. Kalatalon kautta keskitesti kulkevat kalavirrat myös mahdollistavat ammattikeittiöiden kysyntään vastaamisen.

Kustannusarvio 59.788,- €, tuki 80 % / 47.830,- €.

 1. Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää kannattavuutta sisävesikalastukseen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:

 Itä-Suomen alueella kalanjalostus on kehittynyt voimakkaasti EU:n rakennerahastokausien aikana. Jalostuksen pullonkaulana on tällä hetkellä kalan tasainen saatavuus ja suomukalan puute. Edellä mainittua ongelmaa voidaan ratkaista tehokkaamman lajittelun ja saaliin sumputtamisen avulla. Erilaisia vesillä tapahtuvia lajittelumenetelmiä on olemassa paljon, mutta niiden lajikohtaista soveltuvuutta ja tehokkuutta ei ole verrattu erilaisissa ympäristöissä. Vesillä tapahtuvan lajittelun jälkeen on vielä tarve erityisesti sekasaaliin koko- ja lajikohtaiseen lajitteluun alkukäsittelytiloissa joko manuaalisesti ja koneellisesti.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kehittää sisävesillä tapahtuvia ensivaiheen lajittelumenetelmiä ja sumputtamista sekä käsittelytiloissa tapahtuvaa sekasaaliin lajittelua. Tuloksena saadaan uusia testattuja menetelmiä ja ratkaisuja kalansaaliiden ensivaiheen lajitteluun ja käsittelyyn sekä niiden dokumentointi kohderyhmän käyttöön. Ensivaiheen lajittelun kehittäminen kasvattaa jalostettavan kalan tarjontaa sekä pienentää hyödyntämättömästä saaliinosasta koituvia kustannuksia koko arvoketjussa. Itä-Suomessa on vahva kalataloustoimijoiden verkosto, jonka kehittämisellä ja toiminnan tehostamisella saavutetaan sekä suoria, että välillisiä aluetaloutta vahvistavia vaikutuksia.

Hanke kuuluu yhdessä ”Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen” ja ”Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteidenpoistoon, Etelä-Savo, (Kaupallisella kalastuksella tehoa vesistöjen suojeluun ja särkikalojen elintarvikekäyttöön; Kierto- ja biotalous osaksi vesiensuojelua)” hankkeiden kanssa laajempaa hankekokonaisuuteen.

Kustannusarvio 64.925,- €, tuki 80 %/51.940,- €.

 1. Itä-Suomen kalastusmatkailun imago, Rajupusu Leader ry:

Hankkeella nostetaan Itäisen Suomen kalastusmatkailun imagoa ulospäin, tuotetaan laadukasta videomateriaalia eri kieliversioineen ja hyödynnetään matkanjärjestäjien ja sosiaalisen median tuomaa voimaa alueen houkuttelevuuden tukena. Videoilla esitellään laadukkaita ja monipuolisia kalastusmatkailutuotteita, kärkiyrittäjien toimesta luodaan kuva alueen potentiaalista, jota muualta ei löydä. Esiteltäviä asioita ovat järvikalastus, kalastusoppaat toimintatapoineen, uistelukalastus ja koskikalastus. Materiaali tulee kaikkien alueen yritysten ja tuotteiden jakelukanavien hyödynnettäväksi ja vapaaseen jakoon. Sosiaalista mediaa on tarkoitus vahvasti hyödyntää levikin parantamiseksi videomateriaalin osalta, ja materiaalista tehdään aikaa kestävää laadukasta ja viihdyttävää seurattavaa, joka vahvistaa alueen brändiä ”#ITÄSUOMIFISHING

Kustannusarvio 33.800,- €, tuki 100 %/33.800,- €.

 1. Huuhtajankosken alueen kehittämissuunnitelma, Tervon kunta:

Luonnonvarakeskus eli LUKE luopui kalanviljely- ja tutkimustoiminnasta Tervossa, Huuhtajankosken rinnalle rakennetussa (1971 – 1972) kalanviljelylaitoksessa vuonna 2018. Toiminnan loppumista vauhditti laitoksella havaittu IHN-kalatautitartunta, jonka seurauksena laitos piti tyhjentää ja toteuttaa mittavat desinfiointitoimenpiteet. Tervon kunta vuokrasi laitosalueen Senaatti-kiinteistöiltä keväästä 2019 alkaen kalanviljelylaitoksen toimintojen käynnistämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Tervon kunta jälleen vuokrasi laitoksen kalanviljelytoimintaan perustetulle Nilakkalohi Oy:lle, joka oli valmis ottamaan itselleen kalatautiin ja sen poistamiseen liittyvän riskin. Toiminta voinee jatkua normaalisti viimeisten tautinäytteiden jälkeen syyskuussa 2020. Tervon kunta on ostamassa aluetta ja näkee tarpeelliseksi tehdä alueesta tarkemman elinkeinomahdollisuuksien selvityksen päätöksenteon tueksi sekä tulevien kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Alue jakaantuu kalan- ja vesiviljelyalueeseen (sininen biotalous) ja toisaalta kalastusmatkailupotentiaaliin. On tärkeää, että alueelle löydetään sellaiset toimijat, joiden toimintaperiaatteet, yhteistyö ja visiot ovat toisiaan tukevia, eikä keskenään ristiriitaisia.

Selvitys tukee myös laajemmin Huuhtajankosken ympärillä olevaa matkailutoimintaa ja siihen liittyvää potentiaalia. Huuhtajankosken alapuolella on Koskilampi ja sen alapuolella Äyskoski, jonka varrella sijaitsee Lohimaa. Läheiselle Nilakan ranta-alueelle kaavoitettu lomakylän alue on juuri vaihtanut omistajaa ja matkailulliset suunnitelmat ovat heräämässä henkiin. Lohimaan lähelle vuonna 2016 rakennettu Taimenvirta -hotelli (omistaja Lohimaan Suvanto Oy) etsii uutta omistajaa. Näin ollen myös kalastusmatkailun osalta Huuhtajankoski, Äyskoski ja järvialueet muodostavat kokonaisuuden, jota täytyy tarkastella kokonaisuutena.

Kustannusarvio 20.000,- €, tuki 80 %/16.000,- €.

 1. Pyyntivesiltä ruokapöytään – muikku -tuotteiden alkuperän tunnettavuuden lisääminen, Kerimäen Kalatalo Oy                

Projektin päätavoitteena on vahvistaa muikun yleistä tunnettavuutta kuluttajamarkkinoilla, sekä lisätä tietoa muikku -tuotteiden alkuperästä, käsittelytavoista- ja toimitusketjusta hyödyntäen myös EU:n suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) omaavaa Puruveden muikkua. Hankkeen toimenpiteillä edistetään myös kotimaisen kalastuksen ja ylipäätään kotimaisen kalan- ja ruoantuotannon tunnettavuutta ja arvostusta, sekä välitetään tietoa kotimaisen muikun nuotta- ja troolikalastuksen periaatteista ja historiasta. Hankkeen puitteissa esitellään avovesi- ja talviajan kalastusta välineenä kalastajista ja Kerimäen Kalatalon toiminnasta kuvattavat videot Hanke kestää 1,5 vuotta.

Hankkeen myötä mahdollistetaan, että kuluttuja saa jo tuotetta ostaessaan tai ostopäätöstä pohtiessaan tarkasti tietoa keiden toimesta kalat on pyydetty ja minkä tuotantoketjun läpi kalatuotteet ovat kulkeneet. Pakkausten yhteyteen tulevan QR-koodin taakse näitä videoita linkitetään.

Hankkeen tavoitteita tuetaan myös suunnitelmallisella ja säännöllisellä sosiaalisen median toiminnalla hankkeen aikana. Sosiaalisen median sisällöillä tuodaan julkisuuteen asiapohjaista tietoa kaupallisesta kalastuksesta, muikusta ja kalastajien, Kerimäen Kalatalon ja koko ”kalaketjun” toiminnasta, sekä tarjotaan inhimillisesti kiinnostavia sisältöjä, kuten kalastajien esittelyitä ja tietoa kalastuksen historiasta.

Kustannusarvio 40.000,- €, tuki 80 %/32.000,- €.

 1. Kalastusmatkailupalvelut ja luontomatkailu erityisryhmien terapia- ja virikemuotona, Future Missions Oy

Ohjatussa kalastusmatkailussa on hyödyntämätöntä potentiaalia toimia erityisryhmienterapiamuotona. Kalastus- ja luontoelämyksistä nauttiminen on rentouttavaa ja terapeuttista toimintaa lukuisille suomalaisille, mutta etenkään kalastusmatkailua ei ole hyödynnetty varsinaisena terapiamuotona erityisryhmien osalta. Hankkeen avulla selvitetään kalastusmatkailupalvelujen hyödyntämismahdollisuuksia erityisryhmien kuntoutus- ja viriketoiminnassa Itä-Suomessa.

Kustannusarvio 22.715,- €, tuki 80 % / 18.172,- € .

Lue loppuraportti tästä

   29. Toimintaedellytysten luominen Hirvensalmen Kala Oy:n toiminnan käynnistämiselle ja yhteistyön tehostaminen 2, Hirvensalmen kunta

Hankkeen resursseilla varmistetaan kalasataman kunnostuksen ohjaus, operatiivisen toiminnan sujuva käynnistyminen, tarvittavien kalan oston ja myynnin logististen ketjujen tehokkuus ja sujuva yhteistoiminta kalastajien ja kalasatamayhtiön operatiivisen toiminnan välillä. Tavoitteena on myös yhteistyön ja työnjaon kehittäminen logistiikassa yhdessä kalastajien ja jalostajan kuljetusten kanssa. Hankkeen avulla saatetaan myös erilaiset sopimusasiat asianmukaiseen kuntoon sekä viranomaisasiat ja luvat säädösten mukaiselle tasolle.

Kustannusarvio 17.500,- €, tuki 70 % / 12.250,- € .

30. Kerimäen kalatalon liiketoiminnan kehittäminen, investointien suunnittelu ja toteutus, hallitustyöskentelyn tehostaminen ja vientikanavien selvittäminen lähialueille, Kerimäen kalatalo Oy

Hankkeen resursseilla tehostetaan ja kehitetään Kalatalon strategista ja operatiivista toimintaa. On tarpeen suunnitella Kalatalon toiminnan tulevaisuutta, päätettävä tulevaisuuden tuotannon suunta ja niiden mukaiset tarpeelliset käsittelylaitteistoihin ja tiloihin tehtävät investoinnit. Samoin Kalatalon laajentuneen toiminnan myötä on tehostettava hallinnon toimintaa, johtamisjärjestelmää, uusien tuotteiden markkinointia ja myyntiä sekä yrityksen hallitustyöskentelyä. Myös COVID -viruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa ovat aiheuttaneet tarvetta suunnitella toimintaa uudelleen mm. hankitun pakkauslaitteiston myötä. Toiminnan tehostamisella pyritään myös Kalatalon osalta vastaamaan Sanna Marinin hallituksen ”kotimaisen kalan edistämisohjelman” tavoitteeseen muikun elintarvikekäytön kaksinkertaistamisesta vuoteen 2030 mennessä.

Kustannusarvio 20.000,- €, tuki 50 % / 10.000,- €

  31. Rääkkylän kunnan kalatalouden kehittäminen ja Paksuniemen kalankäsittelytilan toiminnan käynnistäminen ja kalastajien yhteistyön tehostaminen, Rääkkylän kunta

Rääkkylän kunta on investoinut Paksuniemen mylly-meijerirakennukseen kalankäsittelytilat. Kunta on neuvotellut Visiona KK Oy:n kanssa vuokrasopimuksen tilojen käytöstä. Hankkeen resursseilla varmistetaan jalostustilan ja operatiivisen toiminnan sujuva käynnistyminen, tarvittavien kalan oston ja myynnin logististen ketjujen tehokkuus ja sujuva yhteistoiminta kalastajien ja jalostustoiminnan välillä. Tavoitteena on myös yhteistyön ja työnjaon kehittäminen logistiikassa yhdessä kalastajien ja jalostajan kuljetusten kanssa. Hankkeen avulla saatetaan myös erilaiset sopimusasiat kalan osto- ja myyntivaiheen vaatimaan kuntoon sekä viranomaisasiat ja luvat säädösten mukaiselle tasolle.

Kustannusarvio 13.200,- €, tuki 50 % / 6.600,- €

  32. Sisävesien kaupallisen kalastuksen tulonmuodostus ja kustannusselvitys, Hirvensalmen Kala Oy

Sisävesien ammattikalastuksen kannattavuudessa on ongelmia ja maailman kriisitilanteet seurauksineen ovat kannattavuutta heikentäneet. Kalastuselinkeinon aloittaminen pää- tai sivutoimisesti on taloudellisesti epävarmaa ja jatkuvuus ei ole muutostilanteissa riittävää suhteessa kotimaisen kalan käytön lisäämisen tavoitteisiin. Tarkoitus on löytää kalastukseen soveltuvan liiketoiminnan kustannuslaskennan yksinkertainen runko ja saada tehtyä perusteltuja ehdotuksia, miten kalastuksen kannattavuutta voisi parantaa suhteessa työmäärään tai kalansaaliista saatavaan korvaukseen ja siten saada pää- tai sivutoimista kalastusta vakaammaksi ja paremmin kannattavaksi.

Kustannusarvio 10.000,- €, tuki 80% / 8.000,- €