ITÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN TOIMINTASÄÄNNÖT

1. Tarkoitus ja toiminta-alue

Itä-Suomen kalatalousryhmän tehtävänä on vaikuttaa positiivisesti elinkeinokalatalouden kehittymiseen sisävesialueella, lisätä järvikalastuksen mahdollisuuksia, kehittää kalastusmatkailua ja vastata osaltaan alan globaaleihin kehittymishaasteisiin sekä edesauttaa valtakunnallisten kehittämistavoitteiden saavuttamista.

Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alue kattaa neljä maakuntaa: Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan. Toiminta-alueen suurimpia järviä ovat Saimaa, Pihlajavesi, Haukivesi, Puruvesi, Pyhäselkä, Pielinen, Höytiäinen, Kallavesi ja Puula sekä Rautalammin reitin Itäosan suurjärvet. Lisäksi alueeseen kuuluu lukuisa joukko pienempiä järviä ja muita vesistöalueita.

Itä-Suomen kalatalousryhmä on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman 2014-2020 tarkoittama paikallinen kalatalouden toimintaryhmä.

2. Toimintaperiaatteet

Itä-Suomen kalatalousryhmä toimii Leader-periaatteiden mukaisesti:

 • Toiminta on paikallislähtöistä. Paikalliset toimijat määrittelevät kalatalousryhmälle sopivan toiminta-alueen, laativat alueelle kehittämisstrategian ja toteuttavat sitä aktivoimalla toimijoita ja  rahoittamalla hankkeita kalatalousryhmälle myönnetystä julkisen rahoituksen rahoituskehyksestä.
 • Rahoitettavat hankkeet valitsee (tarkoituksenmukaisuusharkinta) kolmikantaperiaatteen mukaisesti valittu Kalajaosto. Kalajaostossa on edustettuna alueen asukkaat, yritykset, yhdistykset ja paikallinen julkinen hallinto.
 • Toiminta kannustaa kokeilemaan uusia toimintatapoja.
 • Toiminta kannustaa sektori- ja organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

 3. Ryhmään liittyminen

Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta on avoin kaikille ryhmän toiminnasta kiinnostuneille.

Ryhmän toimintaan pääsee mukaan esim. kertomalla kiinnostuksesta suoraan Itä-Suomen kalatalousryhmän toimijoille tai toiminta-alueen Leader-ryhmille.

Itä-Suomen kalatalousryhmän alueella toimii 11 Leader-ryhmää (rekisteröitynyttä yhdistystä), joiden edustajat muodostavat rungon Itä-Suomen kalatalousryhmän seurantatehtävää hoitavalle Seurantakokoukselle. Liittymällä alueella toimivan paikallisen Leader-ryhmän jäseneksi pääsee samalla mukaan Itä-Suomen kalatalousryhmän toimintaan. Leader-ryhmän jäsenet hyväksyy kunkin yhdistyksen hallitus. Itä-Suomen kalatalousryhmässä toimiminen ei kuitenkaan edellytä Leader-yhdistyksen jäsenyyttä.

 4. Hallinto

Hallinnoiva Leader-yhdistys

Itä-Suomen kalatalousryhmää hallinnoi tällä hetkellä Rajupusu-Leader ry, joka on yksi alueella toimivasta 11 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen toimintaa johtaa kolmikantaperiaatteen mukaisesti koottu hallitus ja se toimii omien sääntöjensä ja hallinnollisten ohjeittensa mukaisesti.

Tehtävät

Hallinnoiva Leader-ryhmä

 • päättää Itä-Suomen kalatalousryhmän esityksestä hakemisesta kalatalousryhmäksi seuraavalle ohjelmakaudelle, allekirjoittaa tarvittavat hakemukset ja sopimukset, antaa hankkeiden rahoitushakemuksista lausunnot ELY-keskukselle ja seuraa kehittämisstrategian toteutumista
 • hakee Itä-Suomen kalatalousryhmän esityksestä rahoitusta aktivointihankkeelle ja vastaa em. hankkeeseen palkatun aktivaattorin esimiestehtävistä
 • nimeää Kalajaoston jäsenet toiminta-alueen Leader-ryhmien maakunnallisten esitysten perusteella
 • toimii Itä-Suomen kalatalousryhmän Seurantakokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana.

Kalajaosto

Tehtävät

Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian toimeenpanosta vastaa Kalajaosto. Kalajaosto suunnittelee aktivointitoimia yhdessä aktivaattorin kanssa ja tuo uusia näkökulmia, toimintatapoja ja kehittämisideoita Itä-Suomen kalatalousryhmän toimintaan sekä huolehtii siitä, että alueen osaajat ja huippuosaaminen saadaan mukaan kehittämistyöhön.

Kalajaosto käsittelee Itä-Suomen kalatalousryhmälle osoitetut rahoitushakemukset ja antaa niiden rahoittamisesta tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvan lausuntoesityksen hallinnoivalle Leader-ryhmälle.

Kalajaoston jäsenillä on vaitiolovelvollisuus salassa pidettävistä asioista ja Kalajaoston toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota esteellisyysseikkoihin.

Kokoonpano ja kokouksiin liittyvät käytännöt

Kalajaostoon kuuluu 16 jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka hallinnoiva Leader-ryhmä nimeää. Leader-ryhmät esittävät maakunnittain Kalajaostoon neljä jäsentä ja yhden varajäsenen.

Kalajaostoon valitaan jokaisesta maakunnasta henkilö, joka

 • saa pääasiallisen toimeentulonsa kalatalouden harjoittamisesta tai toimii kalastusmatkailuyrittäjänä
 • edustaa yhdistyksiä tai vesialueiden omistajia
 • toimii neuvonta-, kehittämis-, tutkimus- tai koulutustehtävissä
 • toimii Leader-ryhmässä työntekijänä tai hallituksen jäsenenä.
 • lisäksi valitaan yksi varahenkilö, joka kutsutaan kokoukseen, jos joku varsinaisista jäsenistä on estynyt tulemasta kokoukseen.

Kalajaoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja yhtäjaksoinen enimmäisaika kalajaoston jäsenenä on kuusi vuotta. Erovuoroisuus arvotaan ohjelmakauden 2014-2020 Kalajaoston ensimmäisessä kokouksessa.

Kalajaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kalajaoston sihteerinä ja esittelijänä toimii aktivaattori.

Kalajaosto kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii. Kokoukset pyritään pitämään eri puolilla toimialuetta.

Kalajaosto voi tarvittaessa kutsua kokouksiin eri alojen asiantuntijoita.

Kalajaoston kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta Kalajaoston jäsenille sähköpostitse lähetettävällä kokouskutsulla. Tiedonkulun varmistamiseksi Kalajaoston kokouskutsu lähetetään myös Seurantakokouksen jäsenille tiedoksi.

Kalajaoston kokous voidaan pitää myös sähköpostikokouksena tai muulla tavalla sähköisiä viestintävälineitä hyödyntäen.

Kalajaosto on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Kalajaoston jäsenten kokousmatkat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Seurantakokous

Tehtävät

Itä-Suomen kalatalousryhmän Seurantakokous seuraa kehittämisstrategian toteuttamista ja toteutumista, arvioi valittujen toimintamallien ja -tapojen toimivuutta ja tarvittaessa ohjaa kalatalousryhmän toiminnan kurssia kehittämisstrategian ja sääntöjen mukaisesti. Seurantakokous laatii ja vahvistaa Itä-Suomen kalatalousryhmän toimintasäännöt.

Kokoonpano ja kokouksiin liittyvät käytännöt

Seurantakokoukseen kutsutaan toimialueen jokaisesta maakunnasta Leader-ryhmien toiminnanjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat, ELY-keskuksen edustaja sekä kuntien puolesta maakuntaliiton edustaja tai muu tehtävään valittu henkilö.

Seurantakokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Itä-Suomen kalatalousryhmää hallinnoivan Leader-ryhmän toiminnanjohtaja. Varapuheenjohtajana toimii Kalajaoston puheenjohtaja. Seurantakokouksen sihteerinä toimii aktivaattori.

Seurantakokous kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä Seurantakokouksen jäsentä sitä heiltä vaatii. Kokoukset pyritään pitämään eri puolilla toimialuetta.

Seurantakokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sähköpostitse lähetettävällä kokouskutsulla.

Seurantakokous on päätösvaltainen, kun vähintään kahdeksan sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Seurantakokouksen jäsenten kokousmatkat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Toimialueen Leader-ryhmät

Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueella toimivat Leader-ryhmät seuraavat kalatalousryhmän toimintaa Seurantakokouksen jäseninä.

Leader-ryhmät tiedottavat Itä-Suomen kalatalousryhmän toiminnasta ja rahoitusmahdollisuudesta osana omaa viestintää.

Leader-ryhmien ja Itä-Suomen kalatalousryhmän välinen yhteydenpito on säännöllistä mm. siksi, että Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia sisältää joitakin toimenpiteitä, jotka sopivat hyvin Leader-ryhmien rahoitettaviksi.

Aktivaattori

Aktivaattorin tehtävänä on koordinoida Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian toteuttamista. Aktivaattori aktivoi alueen asukkaita ja muita toimijoita, tiedottaa, antaa hankeneuvontaa, seuraa hankkeiden toteutusta ja toimii Kalajaoston esittelijänä ja sihteerinä sekä Seurantakokouksen sihteerinä.

Aktivaattori osallistuu lisäksi kalatalousryhmien väliseen toimintaan.