Kartoitus Itä-Suomen alueen potentiaalisista purokunnostuskohteista ja paikallisista toimijoista

 

Future Missionin raportti on hyvä mahdollinen työkalu, kuinka esimerkiksi taimeneen liittyviä koski kunnostushankkeita voitaisiin saada käyntiin paikallisten toimijoiden ja  Leadereiden  yhteistyöllä ja mahdollisella rahoituksella. Itä-Suomen Kalatalousryhmä on vahvasti mukana yhdistämässä toimijoita Leadereiden kanssa ja virittelemässä hankkeita käyntiin. 

Tiivistelmä raportista:

”Taimen on luokiteltu Suomessa napapiirin eteläpuolisilla sisävesialueilla erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Taimenkantojen heikkenemisen syitä ovat kalastuksen lisäksi esimerkiksi vesirakentaminen sekä virtavesien perkaukset ja ojitukset. Itä-Suomen alueella on lukematon joukko pieniä, taimenelle potentiaalisia virtavesiä. Taimenkantojen elvyttäminen tai palauttaminen näihin kohteisiin edellyttää sekä̈ hanketoimintaa että̈ paikallista aktiivisuutta. Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa Itä-Suomen alueella sijaitsevia taimenelle oletettavasti soveltuvia pieniä virtavesiä. Kartoituksessa etsitään kohteita, joissa (1) taimenen elinolosuhteita on mahdollista parantaa purokunnostusten avulla merkittävästi ja (2) joiden kunnostaminen kiinnostaa paikallisia toimijoita, kuten osakaskuntia, seuroja ja yhdistyksiä. Selvityksessä esitellään 32 pientä itäsuomalaista virtavesikohdetta. Työn maantieteellisen laajuuden takia esitellyt kohteet edustavat vain rajallista joukkoa kaikista kunnostuksiin soveltuvista virtavesistä. Kohteet on valittu asiantuntijaarvioiden, olemassa olevan kirjallisen tiedon sekä paikallisten ihmisten suositusten perusteella. Esiteltävät kohteet on valikoitu siten, että kaikkiin niistä liittyy paikallista kunnostushalukkuutta. Valinnoissa on painotettu myös purojen ja suurempien reittivesien välistä vaellusyhteyttä. Suurin osa tämän selvityksen yhteydessä haastatelluista osakaskunnista ja muista paikallistoimijoista suhtautuu myönteisesti kunnostuksia kohtaan. Paikallisilla toimijoilla on kiinnostusta virtavesien kunnostamiseen, mutta ei välttämättä osaamista tai resursseja lähteä edistämään kunnostusprojekteja alueellaan. Pienten virtavesien kalataloudellisiin mahdollisuuksiin liittyvän yleisen tietoisuuden lisääntyminen ja purokunnostusten yleistyminen luovat tarpeita entistä paremmalle viestinnälle ja toimenpiteiden koordinoinnille. Kunnostustoimintaa on mahdollista edistää kehittämällä siihen liittyvien toimijoiden, kuten osakaskuntien, viranomaisten, rahoittajien, kunnostusosaajien, yhdistysten sekä aktiivisten yksityishenkilöiden välistä tiedonvaihtoa. ”

Raportti PDF-tiedostona, Future Missionin julkaisuja 1/2020:

Itä-Suomen taimenpurokartoitus_2020

Spread the word. Share this post!